Bogusław Łabędzki

Pan Bogusław Łabędzki za działania podejmowane na rzecz upamiętniania Żołnierzy Wyklętych na Podlasiu a w szczególności za organizowane od 2009 r. rajdy dla młodzieży śladami V Wileńskiej Brygady AK

Bogusław Łabędzki od 1995 r. nauczyciel w Szkole Podstawowej (obecnie Zespół Szkół w Narewce), od roku 2001 równolegle pracownik Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży jest badaczem, regionalistą i znawcą historii walk niepodległościowych w rejonie Podlasia. Jednocześnie jest radnym miasta Hajnówka od 2006 r. i inicjatorem budowy pomnika Danuty Siedzikówny zrealizowanego w miejscowości Narewka w 2005 r. Od 2009 organizuje rajdy dla młodzieży śladami V wileńskiej brygady AK, które poprzedziły zajęcia terenowe oparte na historii żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady prowadzone dla uczniów Technikum Leśnego w Białowieży, składające się z nocnych przemarszy przez Puszczę Białowieską, ćwiczeń w ramach gry terenowej itp. Trzy pierwsze edycje rajdu zorganizowane zostały przy pomocy Regionalnego Komitetu Obrony Pamięci Narodowej Placówka w Hajnówce a od czwartej edycji organizację przejęło utworzone przez laureata w 2012 r. Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Hajnówce.

 

Stowarzyszenie to, którego Pan Bogusław Łabędzki jest prezesem przyjęło następujące cele działania: propagowanie i poszerzanie wiedzy na temat historii Polski oraz wspieranie działań innych podmiotów i osób w tej dziedzinie, propagowanie wzorów postaw etycznych i obywatelskich Żołnierzy podziemia niepodległościowego ze szczególnym uwzględnieniem Danuty Siedzikówny „Inki”, wspieranie patriotycznego wychowania młodzieży, upamiętnianie ważnych wydarzeń oraz osób w historii Narodu Polskiego, pomoc kombatantom, działaczom społecznym na rzecz niepodległego Państwa Polskiego oraz ich rodzinom w trudnych sytuacjach losowych. Cele te Stowarzyszenie realizuje przez podejmowanie współpracy z innymi organizacjami i środowiskami, wspieranie badań naukowych, gromadzenie materiałów archiwalnych, działalność publicystyczną oraz wspieranie działań upamiętniających postaci i wydarzenia historyczne w tym szczególnie przez organizację cyklicznego Rajdu Pieszego Szlakiem Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. „Łupaszki”.

Organizowane rajdy są wielowymiarowymi projektami edukacyjnymi w których co roku uczestniczy od kilkudziesięciu do stu młodych osób z różnych stron Polski (m.in. z Białegostoku, Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Ciechanowca, Malborka, Sztumu, Gdańska, Tych, Szczecina). Rajdy to jednak nie tylko sam marsz i postoje w wyznaczonych miejscach, to również okazja do przekazania uczestnikom wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach, w tym również we współpracy z Maltańską Służbą Medyczną z udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w różnych sytuacjach.

W latach 2012-2014 Stowarzyszenie zorganizowało obchody patriotyczne różnych rocznic, w tym m.in.:

W roku 2012: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca, Białystok) Majówkę z historią (28 maja, Topiło), 89. rocznicę śmierci gen. Józefa Bułak-Bałachowicza (11 czerwca, Białowieża), 67. rocznicę śmierci żołnierzy tzw. Grupy Białowieskiej por. „Konusa” (23 czerwca, Podborowisko-Krynica), 71. rocznicę rozstrzelania przez sowietów i milicję mieszkańców Siemiatycz (23 czerwca, Judzianka), Konkurs Recytatorski „Wiersze dla mojej Ojczyzny” (5 listopada, Narewka), Marsz Niepodległości (10 listopada, Białystok)

W roku 2013: 150. rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego, 62. rocznicę śmierci mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, 73. rocznicę sowieckiej deportacji z dnia 10 lutego 1940, Wiersze dla mojej Ojczyzny

W roku 2014: 63. rocznicę śmierci mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki, 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Promocję książki „Śladami zbrodni”, Spotkania z cyklu: „Siedzikówna i Śladami „Inki”, Spotkanie z Panem Leszkiem Żebrowskim, 69. rocznica bitwy na Topile, 100. rocznicę wymarszu Kadrówki.

Obecnie rozpoczęły się przygotowania organizacyjne do VII już edycji rajdu, który ma się odbyć w sierpniu 2015 r. i planowany jest na 5 dni. W tym roku formuła rajdu ma być rozszerzona o wydarzenia poprzedzające dedykowane pamięci Żołnierzy Wyklętych: rajd motocyklowy (początek kwietnia) a później także rajdy rowerowe.